Over Arts en Zorg

Arts en Zorg is een innovatieve organisatie van geïntegreerde eerstelijns gezondheidscentra waarin huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en psychologische zorgverleners nauw met elkaar samenwerken.

Sinds 2005 werken wij aan het aanbieden van vernieuwende, klantvriendelijke en kwalitatief goede zorg. Dit uit zich in de wijze waarop wij de zorg in onze centra aanbieden en de energie die wij steken in vernieuwing en innovatie van de zorg.

Wij bieden onze geïntegreerde eerstelijnszorg vanuit gezondheidscentra door heel Nederland.

De zorg van Arts en Zorg

Arts en Zorg streeft naar een sterke geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg. Huisartsen van de gezondheidscentra werken hiervoor intensief samen met andere zorgverleners, zowel in het gezondheidscentrum zelf als daarbuiten. 

Wij vinden het belangrijk dat onze zorg zoveel mogelijk aansluit bij de behoeften en wensen van onze patiënten. Wij dienen uw belang als patiënt en stellen u centraal, waarbij aandacht is voor uw biologische, psychologische en sociale leven.

Door elke zorgvraag serieus te beantwoorden en door te innoveren, proberen we u zo goed mogelijk te bedienen en zinnige en zuinige zorg te bieden. U betaalt premie voor de zorg, moet soms (bij-)betalen en daarom beschouwen wij het als onze verantwoordelijkheid om goede zorg te bieden tegen aanvaardbare kosten.

Uitgangspunten

Bij het organiseren van onze zorg hanteren wij een aantal uitgangspunten om dit streven te verwezenlijken:

  • In onze gezondheidscentra organiseren wij de zorg vanuit de vraag van de patiënt. We streven ernaar altijd antwoord te geven op de zorgvraag, op het juiste moment, op het juiste niveau;
  • De patiënt kan in het gezondheidscentrum terecht bij verschillende zorgverleners. In veel van onze gezondheidscentra kunt u ook terecht bij een apotheek, voor fysiotherapie, diëtetiek en psychologische zorg;
  • Wij proberen de zorg aan onze patiënten zoveel mogelijk dichtbij huis te leveren en door de intensieve samenwerking ervoor te zorgen dat de patiënt zoveel mogelijk één aanspreekpunt heeft in de zorg; 
  • Voor mensen met een chronische aandoening zijn er multidisciplinaire zorgprogramma’s van hoge kwaliteit; 
  • Verschillende soorten diagnostiek (zoals bloedafname) zijn beschikbaar; 
  • Bij verschillende gezondheidscentra met een apotheek bieden we een service voor automatische herhaalrecepten bij chronisch gebruik van medicatie; 
  • Onze gezondheidscentra zijn telefonisch goed te bereiken: patiënten kunnen de hele dag bellen voor een afspraak of advies; 
  • We werken aan het uitbreiden van de online mogelijkheden voor onze patiënten. Zo is het op steeds meer locaties mogelijk online een afspraak in te plannen; 
  • Met zorgverleners werken we continu aan verdere verbetering van de zorg en de dienstverlening voor onze patiënten. Zo krijgt elk centrum en elke zorgverlener op regelmatige basis concrete feedback over zijn zorg en dienstverlening. 

Organisatie en strategie Arts en Zorg

Wij willen hoogwaardige zorg bieden die ruim beschikbaar en goed bereikbaar is voor patiënten terwijl deze zo doelmatig mogelijk is georganiseerd.

Dit betekent dat er voor de patiënten aantoonbaar goede kwaliteit en service wordt geleverd, terwijl de totale zorgkosten per verzekerde lager uitkomen. Dit laatste is mogelijk doordat dure vervolgkosten (specialistische zorg, farmacie, etc.) vaker worden voorkomen en doordat de hoge kwaliteit van zorg (in één keer goed!) aanzienlijk minder kosten veroorzaakt.

Dit willen we realiseren op landelijke schaal, vanuit regionale organisaties. Wij vinden dat groei niet ten koste mag gaan van de menselijke schaal en de persoonlijke benadering van de patiënt. Wij willen laagdrempelige zorg dicht bij de patiënt aanbieden die is afgestemd op de zorgvraag uit de wijk.

Op organisatorisch vlak heeft Arts en Zorg twee belangrijke uitgangspunten. De eerste is duaal management: op elk niveau in de organisatie is een manager verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en een manager/arts voor de zorg. Daarnaast vinden wij het belangrijk zoveel als mogelijk binnen de regio’s te organiseren. Arts en Zorg heeft daarom een groot deel van de managementtaken decentraal belegd. De ondersteunende activiteiten op het gebied van financiën, personeelszaken, ICT, Clinical & Business Intelligence, projectmanagement en zorgcontractering worden centraal uitgevoerd.

Toekomst

De vraag naar zorg wordt steeds groter. Zorgverleners in de eerstelijns gezondheidszorg zullen daarom meer samen moeten werken en zullen steeds meer een regiefunctie vervullen in de zorg. Deze ontwikkelingen vragen om een hogere organisatiegraad van de eerstelijns gezondheidszorg. Moderniseren en innoveren is noodzakelijk om de stijgende zorgvraag en de extra taken ook in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Wij menen dat wanneer we de zorg betaalbaar en toegankelijk willen houden we af moeten van het oude (productie)denken. We denken dat zorgverleners beloond moeten worden voor het gezond houden van hun patiënten. Nu wordt behandelen van ziekte en complicaties wel beloond, maar het voorkomen daarvan niet. Dat kan anders.

Andere activiteiten Arts en Zorg

Behalve geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg in onze gezondheidscentra bieden wij ook huisartsenzorg op andere locaties (bijvoorbeeld bij GGZ-instellingen, politie en justitie).

Naast zorginhoudelijke activiteiten biedt Arts en Zorg ondersteuning aan andere zorgaanbieders door het geven van meer inzicht in bedrijfsvoering en zorg, met als doel het behalen van betere resultaten in de gezondheidszorg. Dit doen wij door het bieden van effectieve Clinical & Business Intelligence-, telefonie- en ICT-oplossingen.

Meer informatie over deze diensten kunt u vinden op onze pagina Zakelijk.